Luukinjoen meanderit ja juoluat

Jokiuoma kehittyy erityisen mutkaiseksi alueilla, joissa laakson pohjan vietto on loiva ja maapohja tasalaatuista ja eroosioherkkää savea, silttiä tai hiekkaa. Sanotaan, että joki meanderoi. Luukinjärvestä laskeva Luukinjoki (Lukbäcken) meanderoi voimakkaasti erityisesti Nettaan kohdalla.

Luukinjoen uoman kehitys alkoi Itämeren Litorinamerivaiheessa. Jokiuomaa nykyään ympäröivä Storkärr oli tuolloin matala merestä kuroutuva lahti. Maan kohotessa lahden eteläpään kuroutumiskohtaan muodostui lasku-uoma, joka alkoi kuluttaa eroosioherkkää silttikerrostumaa. Nykyinen uoma leikkaa sitä yli 10 m syvänä kapeana laaksona. Meanderit ovat parhaiten kehittyneitä muinaisen kuroutumiskohdan pohjoispuolella Storrkärrin alueella.

Uoma muuttaa edelleen kulkuaan. Siitä kertovat mm. joen ylle kaatuneet puut. Virtaus kuluttaa uoman ulkokaarretta, jolloin törmä jyrkkenee ja sortuu. Sisäkaarteessa tapahtuu kerrostumista. Mutkat vaeltavat hitaasti alajuoksulle päin. Toisinaan jokin silmukka saavuttaa edellään kulkevan mutkan. Tällöin joki oikaisee meanderin läpi ja vanha uoma jää kaarevaksi altaaksi, jota sanotaan juoluaksi. Juoluat täyttyvät vähitellen tulvavesien tuomalla lietteellä, soistuvat tai metsittyvät. Luukinjoen laaksossa vanhat uomanpaikat näkyvät pitkänomaisina painanteina ja kouruina. Nuoret juoluat ovat kosteita ja niiden kasvillisuus poikkeaa ympäristöstä selvimmin.

Muutamassa kohdassa uoman pohjalla on kiviä ja sorasta muodostuneita särkkiä. Se kertoo, että savi- ja silttikerrostumiin aikojen kuluessa kaivautunut uoma on saavuttanut kivisen ja eroosiota paremmin kestävän maakerroksen. Röylän meanderit ja juoluat esitellään myös Espoon kaupungin luontokohteena 10.2 ja Nuuksion geologisen retkeilykartan kohteena 34.

Nimi: Luukinjoen meanderit ja juoluat
Sijainti: Espoo, Röylä
Kategoria: Paikallinen
Tyyppi: Maaperä ja maisema
Koordinaatit (WGS84): 24.677042, 60.297277
Koordinaatit (Euref): 371612.886078, 6686780.118005

     Kohteen koordinaatit                Kohteen verkko-osoite

luukinjoen_meanderitluukinjoen_meanderit_web