Paikallinen

Kattilajärven lippaluola ja diabaasijuoni

Kattilajärven itärannan tuntumassa Kilpilammen eteläpuolella on kalliomäki, jonka länsirinteessä on kalliolippa. Lipan alle jää noin metrin korkuinen luolamainen tila, jonka takaseinässä ja katossa erottuu kapea itä-länsisuuntainen tummanharmaa raita. Se on diabaasijuoni, joka on syntynyt emäksisen kivisulan tunkeutuessa ja kiteytyessä jo aiemmin syntyneen granodioriitin heikkousvyöhykkeeseen. Diabaasi ...
Lue lisää
kattilajarvi_diabaasi_2

Friisinkallion geokohteet

Friisinkallion (Högbergen) on graniittinen kalliomäki, joka sijaitsee keskellä taajamaa. Lakialueiden korkeus on noin 50 m mpy ja kohteen koordinaattipisteeksi valitulta eteläiseltä huipuilta avautuu näkymiä merelle asti. Kallioalue on paikoin jyrk­kärinteinen ja lisäksi graniitin rakoilu aiheuttaa pienpiirteistä vaihtelua topografiaan. Alueen yli luoteesta kaakkoon virrannut mannerjäätikkö kulutti ...
Lue lisää
Friisinkallio

Tapiolan migmatiittikalliot

Tapiolan kulttuurikeskuksen ja uimahallin ulko­altaan välissä Garden Hotellin altaan kulmassa on kalliopaljastuma, jonka kivilaji on punerta­vaa migmatiittigraniittia. Kiven ulkoasu ja rakenne vaihtelee kallion eri osissa. Kivi on epähomogeenista seoskiveä (migmatiittia). Se sisältää erilaisia ja eri-ikäisiä osia. Kivipinnoilla näkyy harmaina haamumaisina jäänteinä vanhempaa graniitti­ainesta, nuorempaa punertavaa ...
Lue lisää

Kunnarlan jäätikköjokimuodostuma

Nuuksion alueella ei ole tyypillisiä selännemäisiä harjuja, mutta harjumaiseen jonoon ryhmittyneitä jäätikköjokikerrostumia löytyy esimerkiksi Velskolan Pitkäjärven murrosvyöhykkeestä. Tämä viittaa siihen, että murroslaakso on toiminut mannerjäätikön alla ja reunalla toimineen sulamisvesijärjestelmän keskeisenä purkauskanavana. Kunnarlan jäätikköjokimuodostuma on yksi esimerkki Pitkäjärven murroslaakson reunoille kerrostuneista pienistä hiekka- ja sora-alueista. ...
Lue lisää

Hynkänlammen murroslaakso ja jyrkänne

Hynkänlampi ja sen jatkeena oleva kapea suo sekä niitä ympäröivät graniittimäet jyrkänteineen muodostavat maisemakokonaisuuden, jonka perustana on kallioperän murroslaakso.  Kohteen koordinaattipisteeksi valittu Hynkänlammen siirtohkare on ns. Nuuksion graniittia. Se on myös laaksoa ympäröivien kalliomäkien pääkivilaji. Siirtolohkare on maisemallisesti hienolla paikalla ruhjelaakson reunalla lampea kiertävän polkuverkoston ...
Lue lisää

Hiidenpesän luola

Nuuksion kalliomaat koostuvat enemmän tai vähemmän tasalakisista kalliokumpareista ja niitä erottavista jyrkkäreunaisista murroslaaksoista. Laaksojen porrasmaisesti laskeutuvilta ja lohkareisilta rinteiltä löytyy pieniä kallio-onkaloita ja luolia. Eräs niistä on Hiidenpesä. Hiidenpesän luolan suuaukko sijaitsee pohjois-eteläsuuntaisen graniittikallion länsirinteessä. Kohteelle noustaan mannerjäätikön kerrostamaa lohkareikkoa pitkin. Sisäänkäynti on ahdas, vain ...
Lue lisää

Väärä-Mustan silokallio

Takkulassa Vaakkoin ulkoilualueella, Väärä-Musta-järven kaakkoisrannalla, on vedestä jyrkästi nouseva graniittinen kallio, jolla on hyvin kehittynyt silokallion muoto. Luoteeseen viettävän kalliopinnan virtaviivaisuus ja sileys ovat seurausta alueen yli kohti kaakkoa noin 13 000 vuotta sitten virranneen jäämassan ja sen pohjaosassa kulkeutuneen kiviaineksen kulutustyöstä. Silokallioille tyypillisten uurteiden synnyn ...
Lue lisää

Rullavuoren näköalakallio ja geokohteet

Rullavuori on Kaitalahden rannalla sijaitseva 26 m korkea graniittinen mäki, jonka jäätikön hiomilta lakikallioilta avautuu näkymiä merelle. Rullavuoren graniitti on syntynyt vanhempien sedimenttikivien sulaessa ja kiteytyessä uudelleen noin 1 840–1 820 miljoonaa vuotta sitten maankuoren keskiosissa. Kiven kolme lohkosuuntaa kuvastuvat lakialueen kallioiden porrasmaisuutena ja suorina kallioseininä. ...
Lue lisää

Kattilajärventien hiidenkirnu

Mannerjäätikön sulamisvesivirtojen pyörteisissä kohdissa vesi ja sen mukana liikkuva kiviaines koversivat kallioihin hiidenkirnuja. Kattilajärventien hiidenkirnu on 70 cm halkaisijaltaan ja muodostunut graniittikallion rinteeseen. Kirnun takaseinältä mitattuna se on noin 70 cm syvä, mutta matalin reuna edessä on vain 20 cm. Kattilajärventie 5 autotallin kohdalta alkaa ...
Lue lisää

Solvallan silokalliot

Solvallan silokalliokohde sijaitsee parin sadan metrin päässä Solvalan urheilukentästä sen itäpuolella. Jäätikön hioma kallioselänne hahmottuu maisemasta hyvin, sillä se on kolmelta sivulta lähes puuttoman avosuon ympäröimä. Kohteen silokalliomuodot ovat hyvin kehittyneitä, mutta yli 11 000 vuotta sitten veden alta paljastuneen kallion hidas rapautuminen on muuttanut sen ...
Lue lisää