Maaperä

Hämeenkankaan harjujakso

Sisä-Suomen reunamuodostuman kanssa samaan kokonaisuuteen kuuluva mutta sitä nuorempi Hämeenkangas on kerrostunut mannerjäätikön vierekkäisten kielekkeiden saumaan. Toinen kieleke virtasi pohjoisesta ja toinen lännestä. Jäävirtojen kuljettamasta ja kerrostamasta aineksesta muodostui yhtenäinen idästä länteen suuntautunut ”harju”, joka on paikoin, esim. Soininharjun kohdalla hyvin kapea ja jyrkkä. Tämä ...
Lue lisää

Kauhanevan suoalue

Suurimmaksi osaksi luonnontilaisena säilynyt Kauhaneva sijaitsee Kauhajoella Etelä-Pohjanmaalla. Se on kansallispuistoaluetta, jossa on mukana kappale Pohjankankaan pitkästä, jäätikön sulamisvesien kerrostamasta muodostumasta. Kauhaneva koostuu kolmesta konsentrisesta kermikeitaasta, joita yhdistävät tasaisemmat aapasuoluonteiset neva-alueet. Kermien väliset kuljut ovat monin paikoin suuria avovesiallikoita. Pääasiassa suot ovat aukeita, paikoin kasvaa ...
Lue lisää

Aholanvaaran hiidenkirnut

Sallan Aholanvaaran hiidenkirnut kuuluvat Suomen suurimpiin. Sallan Aholanvaarassa olevan Kalliovaaran graniitisella kupeella on neljä Suomen suurimpiin lukeutuvaa hiidenkirnua. Ne ovat syntyneet viimeisimmän jääkauden sulaessa mannerjäätikön sulamisvesitunnelin kuluttavan työn tuloksena. Paineenalaisena voimakkaasti virtaava vesi on saanut lohkareet pyörivään liikkeeseen, joka on ”kairannut” karkearakeisen pegmatiittigraniitin heikkouskohtiin syviä ...
Lue lisää

Ukonhaudan uomamuodostuma

Lappeenrannassa Joutsenon kupeessa sijaitseva Ukonhaudat on I Salpausselän reunadeltalle uurtunut uomamuodostuma, jossa kulkee pohjois-eteläsuuntainen harju. Harju erottuu muusta maastosta kapeana harjanteena deltan reunavyöhykkeessä ja sen ulkopuolella, muutoin se on lähes kauttaaltaan uomien ja suppien rikkoma. Siitä voidaan päätellä, että mannerjäätikön reunan sulaessa ja kerrostaessa deltaa ...
Lue lisää