Maaperä

Ristimäen meanderit

Bodominjärvestä laskeva Glomsån on uurtanut Ristimäen alueella mutkittelevan uomansa laaksoa täyttäviin hienorakeisiin maalajeihin.  Uoma on kehittynyt nykyiseen muotoonsa viimeksi kuluneen 6 000 vuoden aikana. Tuona aika joki on kuluttanut silttivaltaiseen maaperään 3–6 m syvän ja 30–50 leveän jokseenkin tasapohjaisen laakson, jonka pohjalla nykyinen joki mutkittelee eli ...
Lue lisää

Salpausselän reunamuodostuma

Salpausselät ovat viimeisen jääkauden päätösvaiheen aikana syntyneitä reunamuodostumia, jotka koostuvat moreeniselänteistä, harjuista ja deltoista. Palvelun tyyppipaikka on Lahden keskustan lähistön muodostumat. Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Salpausselän reunamuodostuma Kunta (paikannimi): Lahti Kategoria: Valtakunnallinen Tyyppi: Maaperä, Reunamuodostuma Koordinaatit (WGS84): 25.61830992, 60.98226706 Koordinaatit (Euref): 425232.3166, 6761600.5793 Koordinaatit kuvassa
Lue lisää

Torronsuon erämaa-alue

Noin 13 km pitkä ja 2-3 km leveä Torronsuo Tammelassa on yksi Etelä-Suomen suurimmista ja edustavimmista keidassoista. Suo on säilynyt lähes luonnontilaisena, vain suon laide on paikoin viljelty ja reuna-alueilta on suoritettu turpeennostoa kotitarvekäyttöön. Ennen 90-lukua suurin osa suosta oli jo suojeltu, nykyään siellä on ...
Lue lisää

Patvinsuon suoalue

Patvinsuo Pohjois-Karjalassa sijaitsee Koitereen pohjoispuolella hyvien kulkuyhteyksien varrella. Se rajautuu sivuiltaan harjumuodostumiin ja pohjoispuoleltaan Pielisjärven reunamuodostuman reunamoreeniselänteisiin. Patvinsuossa on piirteitä sekä eteläisistä karuista keidassoista että pohjoisista rehevistä aapasoista. Alue on siis edellisten suoyhdistymätyyppien vaihettumisvyöhykkeellä. Paksuturpeiset, pitkulaisista mättäistä, kermeistä ja niiden välisistä märistä suonsilmäkkeistä eli kuljuista ...
Lue lisää

Hämeenkankaan harjujakso

Sisä-Suomen reunamuodostuman kanssa samaan kokonaisuuteen kuuluva mutta sitä nuorempi Hämeenkangas on kerrostunut mannerjäätikön vierekkäisten kielekkeiden saumaan. Toinen kieleke virtasi pohjoisesta ja toinen lännestä. Jäävirtojen kuljettamasta ja kerrostamasta aineksesta muodostui yhtenäinen idästä länteen suuntautunut ”harju”, joka on paikoin, esim. Soininharjun kohdalla hyvin kapea ja jyrkkä. Tämä ...
Lue lisää

Kauhanevan suoalue

Suurimmaksi osaksi luonnontilaisena säilynyt Kauhaneva sijaitsee Kauhajoella Etelä-Pohjanmaalla. Se on kansallispuistoaluetta, jossa on mukana kappale Pohjankankaan pitkästä, jäätikön sulamisvesien kerrostamasta muodostumasta. Kauhaneva koostuu kolmesta konsentrisesta kermikeitaasta, joita yhdistävät tasaisemmat aapasuoluonteiset neva-alueet. Kermien väliset kuljut ovat monin paikoin suuria avovesiallikoita. Pääasiassa suot ovat aukeita, paikoin kasvaa ...
Lue lisää

Aholanvaaran hiidenkirnut

Sallan Aholanvaaran hiidenkirnut kuuluvat Suomen suurimpiin. Sallan Aholanvaarassa olevan Kalliovaaran graniitisella kupeella on neljä Suomen suurimpiin lukeutuvaa hiidenkirnua. Ne ovat syntyneet viimeisimmän jääkauden sulaessa mannerjäätikön sulamisvesitunnelin kuluttavan työn tuloksena. Paineenalaisena voimakkaasti virtaava vesi on saanut lohkareet pyörivään liikkeeseen, joka on ”kairannut” karkearakeisen pegmatiittigraniitin heikkouskohtiin syviä ...
Lue lisää

Ukonhaudan uomamuodostuma

Lappeenrannassa Joutsenon kupeessa sijaitseva Ukonhaudat on I Salpausselän reunadeltalle uurtunut uomamuodostuma, jossa kulkee pohjois-eteläsuuntainen harju. Harju erottuu muusta maastosta kapeana harjanteena deltan reunavyöhykkeessä ja sen ulkopuolella, muutoin se on lähes kauttaaltaan uomien ja suppien rikkoma. Siitä voidaan päätellä, että mannerjäätikön reunan sulaessa ja kerrostaessa deltaa ...
Lue lisää

Lakkasuon viettokeidas

Orivedellä sijaitseva Lakkasuo on osittain ojitettu ja osittain luonnontilainen viettokeidas. Se on tieteellinen opetus- ja tutkimuskohde, koska suon alueella on runsaasti erilaisia suotyyppejä ja kasvuympäristöjä. Suolla on pitkospuureitti. Lyhytkorsinevaa Lakkasuon eteläosassa. Kuva: Jukka Turunen, GTK Aihepiiristä muualla KartallaPerustiedotQR-koodit Nimi: Lakkasuon viettokeidas Kunta (paikannimi): Orivesi Kategoria: ...
Lue lisää

Iiton palsasuo

Iiton palsasuo Neljän tuulen tien varrella Enontekiöllä on komein Suomen palsasoista. Palsasuo on aapasoita muistuttava suoyhdistymätyyppi, jossa on routaytimisiä turvekumpuja, palsoja. Turve koostuu aapasoiden tapaan enimmäkseen sarojen kasvijäänteistä. Palsoissa on vuoroittaisia jäätyneitä turvekerroksia ja jäälinssejä sekä toisinaan jäätynyt mineraalimaasydän pohjalla. Routa säilyy palsoissa pitkään ja ...
Lue lisää