Kansainvälinen

Söderfjärdenin meteorikraateri

Söderfjärdenin asteroidin törmäyksessä syntynyt rakenne sijaitsee 8 km Vaasan keskustan eteläpuolella ja on nykyisin kuivattu peltoaukeama. Pinnanmuodoiltaan se on tasainen ~5.3 kilometriä läpimitaltaan oleva peltoaukea. Reunoiltaan rakenne muodostaa erikoisen kuusikulmaisen muodon. Aluetta kehystävät muutamien kallioalueiden lisäksi selvästi havaittavat De Geer - moreenimuodostumat sekä länsilounaassa myös ...
Lue lisää

Rokua Geopark

Rokua on kappale Ilomantsista Hailuotoon ulottuvaa noin 400 km pitkää harjujaksoa. Rokua Geoparkissa geologiset muodostumat lomittuvat aikatasolla toisiinsa palapelin tavoin ja muodostavat nyt nähtävän maisemakokonaisuuden. Vanhimmat palat ovat vuosimiljardien ikäisiä gneissikallioita ja nuorimmat maaperämuodostumat ovat syntyneet viimeksi kuluneen 11 000 vuoden aikana. Rokualla sijaitsevat Suomen ...
Lue lisää

Hämeenkankaan harjujakso

Sisä-Suomen reunamuodostuman kanssa samaan kokonaisuuteen kuuluva mutta sitä nuorempi Hämeenkangas on kerrostunut mannerjäätikön vierekkäisten kielekkeiden saumaan. Toinen kieleke virtasi pohjoisesta ja toinen lännestä. Jäävirtojen kuljettamasta ja kerrostamasta aineksesta muodostui yhtenäinen idästä länteen suuntautunut ”harju”, joka on paikoin, esim. Soininharjun kohdalla hyvin kapea ja jyrkkä. Tämä ...
Lue lisää

Kauhanevan suoalue

Suurimmaksi osaksi luonnontilaisena säilynyt Kauhaneva sijaitsee Kauhajoella Etelä-Pohjanmaalla. Se on kansallispuistoaluetta, jossa on mukana kappale Pohjankankaan pitkästä, jäätikön sulamisvesien kerrostamasta muodostumasta. Kauhaneva koostuu kolmesta konsentrisesta kermikeitaasta, joita yhdistävät tasaisemmat aapasuoluonteiset neva-alueet. Kermien väliset kuljut ovat monin paikoin suuria avovesiallikoita. Pääasiassa suot ovat aukeita, paikoin kasvaa ...
Lue lisää
  • 1
  • 2