Kallioperä ja maisema

Solvallan silokalliot

Solvallan silokalliokohde sijaitsee parin sadan metrin päässä Solvalan urheilukentästä sen itäpuolella. Jäätikön hioma kallioselänne hahmottuu maisemasta hyvin, sillä se on kolmelta sivulta lähes puuttoman avosuon ympäröimä. Kohteen silokalliomuodot ovat hyvin kehittyneitä, mutta yli 11 000 vuotta sitten veden alta paljastuneen kallion hidas rapautuminen on muuttanut sen ...
Lue lisää

Meerlammen jyrkänne ja lohkareikko

Meerlammen kalliojyrkänne ja lohkareikko muodostavat yhdessä vaikuttavan luontokohteen. Jyrkänteen alaosassa on noin 8 m leveä lippamainen kalliotörmä, jonka ryhmyisessä pinnassa kuvastuu erikoisella tavalla kiven voimakas rakoilu. Jyrkänteen edustalla on kaksi erittäin suurta lohkaretta, joiden välissä on kapea käytävä. Toisessa lohkareessa on luolamainen halkeama, joka kapenee ...
Lue lisää

Rullavuoren näköalakallio ja geokohteet

Rullavuori on Kaitalahden rannalla sijaitseva 26 m korkea graniittinen mäki, jonka jäätikön hiomilta lakikallioilta avautuu näkymiä merelle. Rullavuoren graniitti on syntynyt vanhempien sedimenttikivien sulaessa ja kiteytyessä uudelleen noin 1 840–1 820 miljoonaa vuotta sitten maankuoren keskiosissa. Kiven kolme lohkosuuntaa kuvastuvat lakialueen kallioiden porrasmaisuutena ja suorina kallioseininä. ...
Lue lisää

Katajasuon murroslaakso ja jyrkänteet

Katajasuo sijaitsee Kattilajärventien varrella noin 1,5 km päässä Nuuksiontiestä. Metsäinen suo peittää kapeana nauhana tien pohjoispuolelle jäävän kallioperän murroslaakson, joka rajoittuu idän ja lännen suunnassa kalliomäkiin ja jyrkkärinteisiin. Viime jääkauden loppuvaiheessa kallioiden rajaaman ”rännin” suuntaan virrannut jäämassa puhdisti ruhjeen rikkonaisesta ja rapautuneesta kiviaineksesta. Katajasuon ruhjelaakson ...
Lue lisää

Hynkänlammen murroslaakso ja jyrkänne

Hynkänlampi ja sen jatkeena oleva kapea suo sekä niitä ympäröivät graniittimäet jyrkänteineen muodostavat maisemakokonaisuuden, jonka perustana on kallioperän murroslaakso.  Kohteen koordinaattipisteeksi valittu Hynkänlammen siirtohkare on ns. Nuuksion graniittia. Se on myös laaksoa ympäröivien kalliomäkien pääkivilaji. Siirtolohkare on maisemallisesti hienolla paikalla ruhjelaakson reunalla lampea kiertävän polkuverkoston ...
Lue lisää

Oittaan silokallio

Bodominjärven eteläpäässä olevan uimarannan lähistöllä on kolme ulapalle kurottavaa niemeä, joiden päässä on mannerjäätikön ja sen pohjassa kulkeutuneen kiviaineksen pyöristämiä silokallioita. Maastopisteeksi valittu keskimmäisen niemen kärkikallio on muodoltaan erityisen edustava. Lisäksi siltä avautuu hieno näkymä järvelle. Kohteen luontoarvoja heikentävät maaston kuluneisuus ja kallioon kiinnitetyt laiturirakenteet. ...
Lue lisää

Väärä-Mustan silokallio

Takkulassa Vaakkoin ulkoilualueella, Väärä-Musta-järven kaakkoisrannalla, on vedestä jyrkästi nouseva graniittinen kallio, jolla on hyvin kehittynyt silokallion muoto. Luoteeseen viettävän kalliopinnan virtaviivaisuus ja sileys ovat seurausta alueen yli kohti kaakkoa noin 13 000 vuotta sitten virranneen jäämassan ja sen pohjaosassa kulkeutuneen kiviaineksen kulutustyöstä. Silokallioille tyypillisten uurteiden synnyn ...
Lue lisää

Romvuoren jyrkänne ja vyörykeila

Romvuoren jyrkänteet ovat osa Nuuksion Pitkäjärven kautta kulkevaa 15 km pitkää luode-kaakkosuuntaista kallioperän murroslinjaa. Koska murrosvyöhykkeen suunta vastaa mannerjäätikön virtaussuuntaa viime jääkauden loppuvaiheessa, jäämassat puhdistivat laakson tehokkaasti rikkonaisesta kallioaineksesta. Rinteen jyrkkä osa kohoaa lyhyellä matkalla yli 50 m järven pinnasta. Jyrkänteen takana rinne muuttuu loivemmaksi ...
Lue lisää

Jäniskallion näköalapaikka ja murroslinjat

Nuuksion Pitkäjärven eteläpäässä sijaitseva Jäniskallion on kapea kallioselänne, jonka jyrkkä itärinne kohoaa yli 30 m järven pinnasta. Laelta avautuu näkymiä itään ja pohjoiseen. Kivilaji on keskirakeista mikrokliinigraniittia, joka on syntynyt vanhempien sedimenttikivien sulaessa ja kiteytyessä uudelleen noin 1 850 miljoonaa vuotta sitten maankuoren keskiosissa. Pitkä kulutuskausi ...
Lue lisää

Nuuksionpään jyrkänne

Nuuksion kallioperä koostuu etupäässä graniitista, joka suuntautumatonta kiveä. Tämän vuoksi alueen maiseman muotoihin ratkaisevasti vaikuttavien kallioperän murrosvyöhykkeiden suuntia määrittelevät kivimassan sisäisten ominaisuuksien sijaan suuremmat alueelliset piirteet. Nuuksion alue jää kahden suuren lounaasta luoteeseen suuntautuvan kallioperän ruhjevyöhykkeen väliin. Yleistäen voidaan sanoa, että Nuuksiossa ruhjevyöhykkeiden suunnat ovat ...
Lue lisää