Kauhanevan suoalue

Suurimmaksi osaksi luonnontilaisena säilynyt Kauhaneva sijaitsee Kauhajoella Etelä-Pohjanmaalla. Se on kansallispuistoaluetta, jossa on mukana kappale Pohjankankaan pitkästä, jäätikön sulamisvesien kerrostamasta muodostumasta. Kauhaneva koostuu kolmesta konsentrisesta kermikeitaasta, joita yhdistävät tasaisemmat aapasuoluonteiset neva-alueet. Kermien väliset kuljut ovat monin paikoin suuria avovesiallikoita. Pääasiassa suot ovat aukeita, paikoin kasvaa komeata puustoa. Karun keidassuokasvillisuuden lisäksi Kauhanevalla on myös minerotrofista suokasvillisuutta. Alueella on humuspitoisia suolampareita ja pieniä puroja sekä lähteitä Pohjankankaan kupeilla. Erityisesti lähteiden ympärillä kasvillisuus on rehevää.

Kansallispuiston itälaitaa reunustava Pohjankankaan muodostuma koostuu kokonaisuudessaan kahdesta elementistä. Eteläosassa on perättäisiä jään reunan eteen kerrostuneita suistoja. Kerrostumisaikaan jään reuna kulki pohjois-etelä -suuntaisesti, virtaus kuljetti ainesta lännestä. Aines kerrostui vedenalaisiksi viuhkamaisiksi muodostumiksi muinaiseen Itämereen. Pohjankankaan pohjoisosa on puolestaan harju, joka yhtyy eteläosan vedenalaisiin suistoihin Kauhanevan etelä- ja kaakkoispuolella Ellinharjun kohdalla. Eteläosan suistoketju kerrostui melko passiivisen jäätikön osan reunaan Keski-Suomen reunamuodostuman kerrostumisen jälkeen, kun Näsijärven-Jyväskylän virtauskieleke oli vetäytynyt jo alueelta.

Pohjankankaan rinteillä on dyynejä ja muinaisrantoja, jotka ovat syntyneet mannerjäätikön vetäydyttyä alueelta ja muinaisen Itämeren velloessa muodostuman ympäristössä. Kauhanevan alue vapautui veden alta maankohoamisen myötä Itämeren Ancylusjärvi -vaiheessa noin 10 000 vuotta sitten. Kauhanevan kehitys alkoi kosteiden painanteiden soistumisella. Aluksi suokasvillisuus oli koko alueella rehevää, koska kasvit saivat ravinteita pohjavedestä. Turpeen paksuuskasvun myötä yhteys pohjaveteen katosi ja kasvillisuus muuttui nykyiseksi karuksi keidassuokasvillisuudeksi.

Kauhanevan suoalue

Aihepiiristä muualla

Nimi: Kauhanevan suoalue
Kunta (paikannimi): Kauhajoki
Kategoria: Kansainvälinen
Tyyppi: Maaperä, Suo
Koordinaatit (WGS84): 22.41193086, 62.18905278
Koordinaatit (Euref): 261324.0005, 6903700.0003

Koordinaatit kuvassa

Kauhanevan suoalue (QR)